Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród

Przegrody zewnętrzne budynku muszą spełniać następujące warunki związane z transportem wilgoci:

  • na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych,
  • we wnętrzu przegrody zewnętrznej nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.

Spełnienie warunku uniknięcia wzrostu grzybów pleśniowych polega na zaprojektowaniu przegrody tak, aby maksymalny obliczeniowy czynnik temperaturowy na powierzchni wewnętrznej był mniejszy od dopuszczalnego. Oznacza to, że temperatura przegrody na powierzchni wewnętrznej nie może być niższa od przyjętego minimum. Wyznacza się je w oparciu o założenie maksymalnej wilgotności względnej na powierzchni przegrody, której przekroczenie powodowałoby wzrost grzybów pleśniowych.

Sprawdzenie obu warunków dla projektowanej przegrody, wymaga wykonania obliczeń dla kolejnych miesięcy roku. Znając wilgotność i temperaturę powietrza zewnętrznego oraz wewnętrznego, parametry cieplne oraz wilgotnościowe warstw przegrody, wyznacza się – dla każdego miesiąca roku – rozkład ciśnień pary wodnej w przegrodzie oraz oblicza czynnik temperaturowy na powierzchni wewnętrznej dla założonej wilgotności krytycznej.


Copyryght TERKED 2013 ©